Thuốc kết hợp A-Z

Glucose + Multivitamin (Injection)

Thông tin chung của thuốc kết hợp Glucose + Multivitamin injection (Đường tiêm) Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc

Caffeine + Paracetamol + Phenylephrine

Thông tin chung của thuốc kết hợp Caffeine + Paracetamol + Phenylephrine Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc kết

Hydrochlorothiazide + Olmesartan

Thông tin chung của thuốc kết hợp Hydrochlorothiazide + Olmesartan Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc kết hợp Hydrochlorothiazide

Hydrochlorothiazide + Quinapril

Thông tin chung của thuốc kết hợp Hydrochlorothiazide + Quinapril Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc kết hợp Hydrochlorothiazide

Dolutegravir + Lamivudine + Tenofovir

Thông tin chung của thuốc kết hợp Dolutegravir + Lamivudine + Tenofovir Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc kết

Dexamethasone + Oxymetazoline

Thông tin chung của thuốc kết hợp Dexamethasone + Oxymetazoline Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc kết hợp Dexamethasone

Dexamethasone + Ofloxacin

Thông tin chung của thuốc kết hợp Dexamethasone + Ofloxacin Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc kết hợp Dexamethasone

Dexamethasone + Neomycin + Oxymetazoline

Thông tin chung của thuốc kết hợp Dexamethasone + Neomycin + Oxymetazoline Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc kết