Thuốc kết hợp A-Z

Dapagliflozin + Metformin

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Dapagliflozin + Metformin Phân loại: Thuốc điều trị tiểu đường. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): A10BD15. Biệt dược gốc: XIGDUO XR. Generic : Dapagliflozin + Metformin, 2. Dạng bào chế …

Dapagliflozin + Metformin Read More »

Bimatoprost + Timolol

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Bimatoprost + Timolol Phân loại: Thuốc điều trị tăng áp lực nội nhãn. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): S01ED51. Brand name: Ganfort. Generic : Bimatoprost + Timolol 2. Dạng bào …

Bimatoprost + Timolol Read More »

Bromhexin + Salbutamol

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Bromhexin + Salbutamol Phân loại: Thuốc long đờm và loãng đờm. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): . Brand name: Salmodil Expectorant syrup. Generic : Bromhexin + Salbutamol 2. Dạng bào …

Bromhexin + Salbutamol Read More »

Adefovir + Lamivudine

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Adefovir + Lamivudine Phân loại: Thuốc kháng virus. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): . Brand name: Fawce,. Generic : Adefovir + Lamivudine 2. Dạng bào chế – Hàm lượng: Dạng …

Adefovir + Lamivudine Read More »

Sofosbuvir + Velpatasvir

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Sofosbuvir + Velpatasvir Phân loại: Thuốc kháng virus. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J05AP55. Brand name: MyVelpa, Epclusa. Generic : Sofosbuvir + Velpatasvir 2. Dạng bào chế Hàm lượng: Dạng thuốc …

Sofosbuvir + Velpatasvir Read More »

Ledipasvir + Sofosbuvir

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Ledipasvir + Sofosbuvir Phân loại: Thuốc kháng virus. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J05AP51. Brand name: Virpas, Ledvir. Generic : Ledipasvir + Sofosbuvir, Hepcinat-LP, Sofuled, Ledipasvir + Sofosbuvir 2. Dạng …

Ledipasvir + Sofosbuvir Read More »

Isoniazid + Pyrazinamide + Rifampicin

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Isoniazid + Pyrazinamid + Rifampicin Phân loại: Thuốc kháng lao. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J04AM05. Brand name: AKuriT, Turbezid. Generic : Isoniazid + Pyrazinamid + Rifampicin 2. Dạng bào …

Isoniazid + Pyrazinamide + Rifampicin Read More »