Thuốc kết hợp A-Z

Nystatin + Metronidazole

Thông tin chung của thuốc kết hợp Nystatin + Metronidazole Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc kết hợp Nystatin

Dexamethasone + Gentamicin

Thông tin chung của thuốc kết hợp Dexamethasone + Gentamicin Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc kết hợp Dexamethasone

Abacavir + Lamivudine

Thông tin chung của thuốc kết hợp Abacavir + Lamivudine Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc kết hợp Abacavir

Glucose + Ringer Lactate

Thông tin chung của thuốc kết hợp Glucose + Ringer Lactate Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc kết hợp

Gimeracil + Oteracil + Tegafur

Thông tin chung của thuốc kết hợp Gimeracil + Oteracil + Tegafur Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc kết

Amino acid chuẩn

Thông tin chung của thuốc kết hợp Amino acid chuẩn Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc kết hợp Amino

Ceftolozane + Tazobactam

Thông tin chung của thuốc kết hợp Ceftolozane + Tazobactam Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc kết hợp Ceftolozane