Biệt dược

Irbeplus HCT (Hydrochlorothiazide + Irbesartan)

Hydrochlorothiazide + Irbesartan – Irbeplus HCT

Thông tin tờ hướng dẫn sử dụng của thuốc Irbeplus HCT Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng của Thuốc Irbeplus HCT (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Hydrochlorothiazide + Irbesartan …

Hydrochlorothiazide + Irbesartan – Irbeplus HCT Read More »

Ihybes-H 150 (Hydrochlorothiazide + Irbesartan)

Hydrochlorothiazide + Irbesartan – Ihybes-H

Thông tin tờ hướng dẫn sử dụng của thuốc Ihybes-H Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng của Thuốc Ihybes-H (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Hydrochlorothiazide + Irbesartan Phân loại: …

Hydrochlorothiazide + Irbesartan – Ihybes-H Read More »

Coirbevel 150/12.5mg (Hydrochlorothiazide + Irbesartan)

Hydrochlorothiazide + Irbesartan – Coirbevel

Thông tin tờ hướng dẫn sử dụng của thuốc Coirbevel Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng của Thuốc Coirbevel (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Hydrochlorothiazide + Irbesartan Phân loại: …

Hydrochlorothiazide + Irbesartan – Coirbevel Read More »

Nasrix (Ezetimibe + Simvastatin)

Ezetimibe + Simvastatin – Silvasten/Nasrix

Thông tin tờ hướng dẫn sử dụng của thuốc Silvasten, Nasrix Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng của Thuốc Silvasten, Nasrix (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Ezetimibe + Simvastatin …

Ezetimibe + Simvastatin – Silvasten/Nasrix Read More »