Biệt dược

Adenosine - Adenorythm

Adenosine – Adenorythm

Thông tin tờ hướng dẫn sử dụng của thuốc Adenorythm Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng của Thuốc Adenorythm (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Adenosine Phân loại: Thuốc chống …

Adenosine – Adenorythm Read More »

A.T.P Mediplantex

Adenosine triphosphate (ATP) – A.T.P Mediplantex

Thông tin tờ hướng dẫn sử dụng của thuốc A.T.P (Mediplantex) Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng của Thuốc A.T.P (Mediplantex) (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Adenosine triphosphate (ATP) …

Adenosine triphosphate (ATP) – A.T.P Mediplantex Read More »

ATP Hataphar

Adenosine triphosphate (ATP) – ATP Hataphar

Thông tin tờ hướng dẫn sử dụng của thuốc ATP (Hataphar) Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng của Thuốc ATP (Hataphar) (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Adenosine triphosphate (ATP) …

Adenosine triphosphate (ATP) – ATP Hataphar Read More »

Albendazole - Verfucas

Albendazole – Verfucas/Lodegald-Alben

Thông tin tờ hướng dẫn sử dụng của thuốc Verfucas, Lodegald-Alben Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng của Thuốc Verfucas, Lodegald-Alben (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Albendazole Phân loại: …

Albendazole – Verfucas/Lodegald-Alben Read More »

Albendazole - Medoten

Albendazole – Medoten

Thông tin tờ hướng dẫn sử dụng của thuốc Medoten Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng của Thuốc Medoten (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Albendazole Phân loại: Thuốc kháng …

Albendazole – Medoten Read More »

Albendazole - Larzole

Albendazole – Larzole

Thông tin tờ hướng dẫn sử dụng của thuốc Larzole Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng của Thuốc Larzole (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Albendazole Phân loại: Thuốc kháng …

Albendazole – Larzole Read More »

Cbizentrax

Albendazole – Cbizentrax

Thông tin tờ hướng dẫn sử dụng của thuốc Cbizentrax Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng của Thuốc Cbizentrax (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Albendazole Phân loại: Thuốc kháng …

Albendazole – Cbizentrax Read More »