Biệt dược

Emtenof (Emtricitabine + Tenofovir)

Emtricitabine + Tenofovir – Emtenof

Thông tin tờ hướng dẫn sử dụng của thuốc Emtenof Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng của Thuốc Emtenof (Thông tin bao

Agifovir-E (Emtricitabine + Tenofovir)

Emtricitabine + Tenofovir – Agifovir-E

Thông tin tờ hướng dẫn sử dụng của thuốc Agifovir-E Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng của Thuốc Agifovir-E (Thông tin bao

Emtricitabine & Tenofovir disoproxil fumarate Tablets 200mg/300mg Mylan

Emtricitabine + Tenofovir – Ricovir EM MYLAN

Thông tin tờ hướng dẫn sử dụng của thuốc Emtricitabine & Tenofovir disoproxil fumarate Tablets, Ricovir EM Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử

Emtriteno (Emtricitabine + Tenofovir)

Emtricitabine + Tenofovir – Emtriteno

Thông tin tờ hướng dẫn sử dụng của thuốc Emtriteno Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng của Thuốc Emtriteno (Thông tin bao

Hepazol E (Emtricitabine + Tenofovir)

Emtricitabine + Tenofovir – Hepazol E

Thông tin tờ hướng dẫn sử dụng của thuốc Hepazol E Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng của Thuốc Hepazol E (Thông

Trenstad (Emtricitabine + Tenofovir)

Emtricitabine + Tenofovir – Trenstad

Thông tin tờ hướng dẫn sử dụng của thuốc Trenstad Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng của Thuốc Trenstad (Thông tin bao

Tavin-EM (Emtricitabine + Tenofovir)

Emtricitabine + Tenofovir – Tavin-EM

Thông tin tờ hướng dẫn sử dụng của thuốc Tavin-EM Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng của Thuốc Tavin-EM (Thông tin bao