Tính CLCR – Công thức Corkroft


Click here

GFR nhi khoa – Công thức Schwarts


Click here