Tính CLCR - Công thức Corkroft

GFR nhi khoa - Công thức Schwarts