Naltrexone – Danapha-Natrex

Thuốc Danapha-Natrex là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Danapha-Natrex (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Naltrexone Phân loại: Thuốc giải độc; thuốc đối […]

Naltrexone – Abernil

Thuốc Abernil là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Abernil (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Naltrexone Phân loại: Thuốc giải độc; thuốc đối […]

Nikethamide – MekoCoramin

Thuốc Meko Coramin là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Meko Coramin (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Nikethamide Phân loại: Thuốc tác động […]

Nikethamide – Docorrimin

Thuốc Docorrimin là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Docorrimin (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Nikethamide Phân loại: Thuốc tác động trên hệ […]

Norfloxacin – Gyrablock

Thuốc Gyrablock là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Gyrablock (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Norfloxacin Phân loại: Thuốc Kháng sinh nhóm quinolon. […]

Norfloxacin – Norfloxacin Traphaco

Thuốc Norfloxacin 0,3% Traphaco là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Norfloxacin 0,3% Traphaco (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Norfloxacin Phân loại: Thuốc […]

Norfloxacin – Norfloxacin Khahaco

Thuốc Norfloxacin Khapharco là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Norfloxacin Khapharco (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Norfloxacin Phân loại: Thuốc Kháng sinh […]

Norfloxacin – Loxone drops

Thuốc Loxone eye/ear drops là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Loxone eye/ear drops (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Norfloxacin Phân loại: Thuốc […]

Nystatin – Sachenyst

Thuốc Nystatin, Sachenyst là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Nystatin, Sachenyst (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Nystatin Phân loại: Thuốc kháng nấm. […]

Nystatin – Nystatin-BKP

Thuốc Nystatin-BKP là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Nystatin-BKP (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Nystatin Phân loại: Thuốc kháng nấm. Nhóm pháp […]

error: Content is protected !!