Vị thuốc Can khương/Gừng khô (Rhizoma Zingiberis).

Can khương (Gừng khô)

Thông tin cơ bản về dược liệu, vị thuốc Can khương Dưới đây là nội dung cơ bản về dược liệu, vị thuốc Can khương

Xem thêm »
Vị thuốc Đỗ trọng (Cortex Eucommiae).

Đỗ trọng (Mộc miên)

Thông tin cơ bản về dược liệu, vị thuốc Đỗ trọng Dưới đây là nội dung cơ bản về dược liệu, vị thuốc Đỗ trọng

Xem thêm »
Vị thuốc Bình vôi (Tuber Stephaniae).

Bình vôi

Thông tin cơ bản về dược liệu, vị thuốc Bình vôi Dưới đây là nội dung cơ bản về dược liệu, vị thuốc Bình vôi

Xem thêm »
Vị dược liệu Cát căn (Radix Puerariae thomsonii).

Cát căn (Sắn dây)

Thông tin cơ bản về dược liệu, vị thuốc Cát căn Dưới đây là nội dung cơ bản về dược liệu, vị thuốc Cát căn

Xem thêm »
Vị dược liệu Liên kiều (Fructus Forsythiae).

Liên kiều

Thông tin cơ bản về dược liệu, vị thuốc Liên kiều Dưới đây là nội dung cơ bản về dược liệu, vị thuốc Liên kiều

Xem thêm »
Vị dược liệu Quế nhục (Cortex Cinnamomi).

Quế nhục

Thông tin cơ bản về dược liệu, vị thuốc Quế nhục Dưới đây là nội dung cơ bản về dược liệu, vị thuốc Quế nhục

Xem thêm »
Vị dược liệu Trạch tả (Rhizoma Alismatis).

Trạch tả

Thông tin cơ bản về dược liệu, vị thuốc Trạch tả Dưới đây là nội dung cơ bản về dược liệu, vị thuốc Trạch tả

Xem thêm »