Tag Archives: Omeprazole

Omeprazole – Zegecid

Thuốc Zegecid là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Zegecid (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Omeprazole Phân loại: Thuốc ức chế bơm Proton. […]

Omeprazole – Xelopes

Thuốc Xelopes Injection là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Xelopes Injection (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Omeprazole Phân loại: Thuốc ức chế […]

Omeprazole – Vacoomez

Thuốc Vacoomez là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Vacoomez (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Omeprazole Phân loại: Thuốc ức chế bơm Proton. […]

Omeprazole – Lopioz/Tusligo

Thuốc Tusligo, Lopioz là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Tusligo, Lopioz (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Omeprazole Phân loại: Thuốc ức chế […]

Omeprazole – Peptan/Stomex

Thuốc Peptan, Stomex là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Peptan, Stomex (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Omeprazole Phân loại: Thuốc ức chế […]

Omeprazole – Meyerazol/Qumichil

Thuốc Meyerazol, Qumichil là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Meyerazol, Qumichil (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Omeprazole Phân loại: Thuốc ức chế […]

Omeprazole – Pyomezol

Thuốc Pyomezol là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Pyomezol (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Omeprazole Phân loại: Thuốc ức chế bơm Proton. […]

Omeprazole – Omeprazol EG/Omeprazol Stada/Omestad/Pyme OM

,Thuốc Omeprazol – EG, Omeprazol Stada, Omestad inj., Pyme OM20, Pyme OM40, Pyme OM40 injection là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Omeprazol – OM, Omeprazol Stada, Omestad inj., Pyme OM20, Pyme OM40, Pyme OM40 injection (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ […]

Omeprazole – Prazav/Pentome/Lomidom

Thuốc Pentome , Lomidom , Prazav là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Pentome , Lomidom , Prazav (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : […]

Omeprazole – Plerom

Thuốc Plerom là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Plerom (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Omeprazole Phân loại: Thuốc ức chế bơm Proton. […]

error: Content is protected !!