Tag Archives: Gabapentin

Gabapentin – Vacogaba

Thuốc Vacogaba là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Vacogaba (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Gabapentin Phân loại: Thuốc chống động kinh, điều […]

Gabapentin – Usaneuro

Thuốc Usaneuro là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Usaneuro (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Gabapentin Phân loại: Thuốc chống động kinh, điều […]

Gabapentin – Tebantin

Thuốc Tebantin là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Tebantin (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Gabapentin Phân loại: Thuốc chống động kinh, điều […]

Gabapentin – Gabarica/SaVi Gabapentin

Thuốc Gabarica , SaVi Gabapentin là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Gabarica , SaVi Gabapentin (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Gabapentin Phân […]

Gabapentin – Remebentin

Thuốc Remebentin là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Remebentin (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Gabapentin Phân loại: Thuốc chống động kinh, điều […]

Gabapentin – Neurogopen/Redpentin

Thuốc Redpentin, Neurogopen là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Redpentin, Neurogopen (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Gabapentin Phân loại: Thuốc chống động […]

Gabapentin – Rapozil 

Thuốc Rapozil là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Rapozil (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Gabapentin Phân loại: Thuốc chống động kinh, điều […]

Gabapentin – Ovaba

Thuốc Ovaba capsules là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Ovaba capsules (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Gabapentin Phân loại: Thuốc chống động […]

Gabapentin – Noraquick

Thuốc Noraquick là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Noraquick (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Gabapentin Phân loại: Thuốc chống động kinh, điều […]

Gabapentin – Neuronstad

Thuốc Neuronstad là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Neuronstad (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Gabapentin Phân loại: Thuốc chống động kinh, điều […]

error: Content is protected !!