Dược bệnh viện

Điểm tin Cảnh giác dược 22

Theo Canhgiacduoc Điểm tin Cảnh giác dược Nguyễn Mai Hoa, Nguyễn Thị Tuyến, Dương Khánh Linh, Lương Anh Tùng  Nội dung bài THÔNG TƯ SỐ 51/2017/TT-BYT

Điểm tin cảnh giác dược 21

Theo Canhgiacduoc ĐIỂM TIN CẢNH GIÁC DƯỢC  Lê Ngọc Quỳnh, Nguyễn Thị Tuyến, Lương Anh Tùng, Nguyễn Mai Hoa   Nội dung bài Gabapentin (Neurontin): Nguy

Điểm tin Cảnh giác dược 20

Theo Canhgiacduoc Điểm tin Cảnh giác dược Dương Khánh Linh, Lê Ngọc Quỳnh, Nguyễn Thị Tuyến, Nguyễn Mai Hoa, Lương Anh Tùng  Nội dung bài Chống

Điểm tin Cảnh giác dược 19

Theo Canhgiacduoc Điểm tin Cảnh giác dược Nguyễn Thị Tuyến, Nguyễn Mai Hoa, Nguyễn Phương Thúy  Nội dung bài Thay đổi thông tin kê đơn với

Điểm tin cảnh giác dược 18

Theo Canhgiacduoc ĐIỂM TIN CẢNH GIÁC DƯỢC Dương Khánh Linh, Trần Thúy Ngần, Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Khắc Dũng, Nguyễn Tùng Sơn, Nguyễn Mai Hoa, Nguyễn

Điểm tin cảnh giác dược 16

Theo Canhgiacduoc ĐIỂM TIN CẢNH GIÁC DƯỢC Dương Khánh Linh, Trần Thúy Ngần, Nguyễn Khắc Dũng, Lương Anh Tùng, Nguyễn Hoàng Anh, Trần Ngân Hà  Tóm

Điểm tin cảnh giác dược 18

Theo Canhgiacduoc ĐIỂM TIN CẢNH GIÁC DƯỢC Dương Khánh Linh, Đoàn Thị Phương Thảo, Nguyễn Khắc Dũng, Nguyễn Mai Hoa, Nguyễn Phương Thúy  Nội dung bài

Điểm tin cảnh giác dược 17

Theo Canhgiacduoc ĐIỂM TIN CẢNH GIÁC DƯỢC Đoàn Thị Phương Thảo, Dương Khánh Linh, Trần Thúy Ngần, Nguyễn Mai Hoa  Tóm tắt Peginterferon alfa-2a và chứng