Tag Archives: Ursodiol

Ursodeoxycholic acid (Ursodiol) – Galfit/Zozo

Thuốc Zozo , Galfit là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Zozo , Galfit (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Ursodeoxycholic Acid (Ursodiol) Phân […]

Ursodeoxycholic acid (Ursodiol) – Winudihep

Thuốc Winudihep là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Winudihep (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Ursodeoxycholic Acid (Ursodiol) Phân loại: Thuốc thông mật, […]

Ursodeoxycholic acid (Ursodiol) – Ursocholic-OPV/Uristic/Usolin

Thuốc Ursocholic-OPV , Uristic , Usolin là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Ursocholic-OPV , Uristic , Usolin (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : […]

Ursodeoxycholic acid (Ursodiol) – Uruso

Thuốc Uruso là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Uruso (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Ursodeoxycholic Acid (Ursodiol) Phân loại: Thuốc thông mật, […]

Ursodeoxycholic acid (Ursodiol) – Ursoterol

Thuốc Ursoterol là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Ursoterol (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Ursodeoxycholic Acid (Ursodiol) Phân loại: Thuốc thông mật, […]

Ursodeoxycholic acid (Ursodiol) – Ursoliv

Thuốc Ursoliv là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Ursoliv (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Ursodeoxycholic Acid (Ursodiol) Phân loại: Thuốc thông mật, […]

Ursodeoxycholic acid (Ursodiol) – SaVi Urso/Ursokol

Thuốc SaVi Urso ,Ursokol là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc SaVi Urso ,Ursokol (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Ursodeoxycholic Acid (Ursodiol) Phân […]

Ursodeoxycholic acid (Ursodiol) – Ursodeo

Thuốc Ursodeo là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Ursodeo (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Ursodeoxycholic Acid (Ursodiol) Phân loại: Thuốc thông mật, […]

Ursodeoxycholic acid (Ursodiol) – Ursocure

Thuốc Ursocure là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Ursocure (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Ursodeoxycholic Acid (Ursodiol) Phân loại: Thuốc thông mật, […]

Ursodeoxycholic acid (Ursodiol) – Ursobil/Ursochol

Thuốc Ursobil, Ursochol là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Ursobil, Ursochol (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Ursodeoxycholic Acid (Ursodiol) Phân loại: Thuốc […]

error: Content is protected !!