Tag Archives: Ofloxacin

Ofloxacin – Ofloxacin Traphaco

Thuốc Ofloxacin 0,3% Traphaco là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Ofloxacin 0,3% Traphco (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Ofloxacin Phân loại: Thuốc […]

Ofloxacin – Zofex

Thuốc Zofex là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Zofex (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Ofloxacin Phân loại: Thuốc Kháng sinh nhóm quinolon. […]

Ofloxacin – Ponaicef/Victocep

Thuốc Victocep, Ponaicef là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Victocep, Ponaicef (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Ofloxacin Phân loại: Thuốc Kháng sinh […]

Ofloxacin – Vacoflox

Thuốc Vacoflox là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Vacoflox (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Ofloxacin Phân loại: Thuốc Kháng sinh nhóm quinolon. […]

Ofloxacin – Tifoxan

Thuốc Tifoxan là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Tifoxan (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Ofloxacin Phân loại: Thuốc Kháng sinh nhóm quinolon. […]

Ofloxacin – Cinepark/Thekyflox/Forrocine

Thuốc Cinepark, Thekyflox, Forrocine là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Cinepark, Thekyflox, Forrocine (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Ofloxacin Phân loại: Thuốc […]

Ofloxacin – Shinpoong Fugacin

Thuốc Shinpoong Fugacin là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Shinpoong Fugacin (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Ofloxacin Phân loại: Thuốc Kháng sinh […]

Ofloxacin – Remecilox

Thuốc Remecilox là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Remecilox (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Ofloxacin Phân loại: Thuốc Kháng sinh nhóm quinolon. […]

Ofloxacin – Pyfloxat

Thuốc Pyfloxat là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Pyfloxat (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Ofloxacin Phân loại: Thuốc Kháng sinh nhóm quinolon. […]

Ofloxacin – Napocef/pms-Ofloxacin

Thuốc Ofloxacin Imexpharm, Napocef , pms-Ofloxacin là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Ofloxacin Imexpharm, Napocef , pms-Ofloxacin (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : […]

error: Content is protected !!