Tag Archives: Esomeprazole

Esomeprazole – Zuzafox

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Esomeprazole Phân loại: Thuốc ức chế bơm Proton. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): A02BC05. Biệt dược gốc: Nexium injection, Nexium Mups , Nexium Sachet Biệt dược: Zuzafox Hãng sản xuất […]

Esomeprazole – Vinxium

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Esomeprazole Phân loại: Thuốc ức chế bơm Proton. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): A02BC05. Biệt dược gốc: Nexium injection, Nexium Mups , Nexium Sachet Biệt dược: Vinxium Hãng sản xuất […]

Esomeprazole – Vacoomez

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Esomeprazole Phân loại: Thuốc ức chế bơm Proton. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): A02BC05. Biệt dược gốc: Nexium injection, Nexium Mups , Nexium Sachet Biệt dược: Vacoomez S Hãng sản […]

Esomeprazole – Sypom

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Esomeprazole Phân loại: Thuốc ức chế bơm Proton. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): A02BC05. Biệt dược gốc: Nexium injection, Nexium Mups , Nexium Sachet Biệt dược: Sypom Hãng sản xuất […]

Esomeprazole – Sompraz/Sunpranza/Raciper

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Esomeprazole Phân loại: Thuốc ức chế bơm Proton. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): A02BC05. Biệt dược gốc: Nexium injection, Nexium Mups , Nexium Sachet Biệt dược: Sompraz IV, Sunpranza, Raciper […]

Esomeprazole – Stadnex

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Esomeprazole Phân loại: Thuốc ức chế bơm Proton. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): A02BC05. Biệt dược gốc: Nexium injection, Nexium Mups , Nexium Sachet Biệt dược: Stadnex Hãng sản xuất […]

Esomeprazole – Esofar/Sopezid

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Esomeprazole Phân loại: Thuốc ức chế bơm Proton. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): A02BC05. Biệt dược gốc: Nexium injection, Nexium Mups , Nexium Sachet Biệt dược: Sopezid, Esofar Hãng sản […]

Esomeprazole – Somexwell

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Esomeprazole Phân loại: Thuốc ức chế bơm Proton. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): A02BC05. Biệt dược gốc: Nexium injection, Nexium mups , Nexium Sachet Biệt dược: Somexwell Hãng sản xuất […]

Esomeprazole – Sergel Injection

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Esomeprazole Phân loại: Thuốc ức chế bơm Proton. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): A02BC05. Biệt dược gốc: Nexium injection, Nexium Mups , Nexium Sachet Biệt dược: Sergel Injection Hãng sản […]

Esomeprazole – Colaezol/Esomeprazole-SaVi/Jacky/Leninrazol/Regulacid/Ronaeso/Savi Esomeprazole/Eraeso/Jaxtas/SaviEso

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Esomeprazole Phân loại: Thuốc ức chế bơm Proton. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): A02BC05. Biệt dược gốc: Nexium injection, Nexium Mups , Nexium Sachet Biệt dược: Colaezol , Esomeprazole SaVi […]

error: Content is protected !!