Tag Archives: Domperidone

Domperidone – Domperidon Pharmedic

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Domperidone Phân loại: Thuốc chống nôn nhóm đối kháng dopamin. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): A03FA03. Biệt dược gốc: MOTILIUM, MOTILIUM-M Biệt dược: Domperidon Hãng sản xuất : Công ty […]

Domperidone – Domperidon Stada

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Domperidone Phân loại: Thuốc chống nôn nhóm đối kháng dopamin. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): A03FA03. Biệt dược gốc: MOTILIUM, MOTILIUM-M Biệt dược: Domperidon Stada Hãng sản xuất : Công […]

Domperidone – Domperon/Pedomcad

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Domperidone Phân loại: Thuốc chống nôn nhóm đối kháng dopamin. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): A03FA03. Biệt dược gốc: MOTILIUM, MOTILIUM-M Biệt dược: Domperon suspension , Pedomcad suspension, Pedomcad Hãng […]

Domperidone – Dompidon

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Domperidone Phân loại: Thuốc chống nôn nhóm đối kháng dopamin. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): A03FA03. Biệt dược gốc: MOTILIUM, MOTILIUM-M Biệt dược: Dompidon SRADA , Dompidon Hãng sản xuất […]

Domperidone – Dompil

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Domperidone Phân loại: Thuốc chống nôn nhóm đối kháng dopamin. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): A03FA03. Biệt dược gốc: MOTILIUM, MOTILIUM-M Biệt dược: Dompil Hãng sản xuất : Công ty […]

Domperidone – Domreme

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Domperidone Phân loại: Thuốc chống nôn nhóm đối kháng dopamin. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): A03FA03. Biệt dược gốc: MOTILIUM, MOTILIUM-M Biệt dược: Domreme Hãng sản xuất : Remedica Ltd.. […]

Domperidone – Domridon

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Domperidone Phân loại: Thuốc chống nôn nhóm đối kháng dopamin. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): A03FA03. Biệt dược gốc: MOTILIUM, MOTILIUM-M Biệt dược: Domridon Hãng sản xuất : Công ty […]

Domperidone – Donalium/Maxidom

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Domperidone Phân loại: Thuốc chống nôn nhóm đối kháng dopamin. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): A03FA03. Biệt dược gốc: MOTILIUM, MOTILIUM-M Biệt dược: Donalium , Maxidom Hãng sản xuất : […]

Domperidone – Dotium

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Domperidone Phân loại: Thuốc chống nôn nhóm đối kháng dopamin. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): A03FA03. Biệt dược gốc: MOTILIUM, MOTILIUM-M Biệt dược: Dotium Hãng sản xuất : Công ty […]

Domperidone – Flamilium

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Domperidone Phân loại: Thuốc chống nôn nhóm đối kháng dopamin. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): A03FA03. Biệt dược gốc: MOTILIUM, MOTILIUM-M Biệt dược: Flamilium Hãng sản xuất : Flamingo Pharmaceuticals […]

error: Content is protected !!