Tag Archives: Ceftazidime

Ceftazidime – Keftazim/Rigozidim

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Ceftazidime Phân loại: Thuốc Kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 3. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01DD02. Biệt dược gốc: FORTUM Biệt dược: Keftazim ,Rigozidim Hãng sản xuất : Laboratorio […]

Ceftazidime – Zidimbiotic

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Ceftazidime Phân loại: Thuốc Kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 3. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01DD02. Biệt dược gốc: FORTUM Biệt dược: Tenamyd-Ceftazidime , Zidimbiotic Hãng sản xuất : […]

Ceftazidime – Vitazidim/Ceftazidim VCP

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Ceftazidime Phân loại: Thuốc Kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 3. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01DD02. Biệt dược gốc: FORTUM Biệt dược: Vitazidim, Ceftazidim VCP Hãng sản xuất : […]

Ceftazidime – Tazidif/Tottizim

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Ceftazidime Phân loại: Thuốc Kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 3. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01DD02. Biệt dược gốc: FORTUM Biệt dược: Tazidif 1g/3ml, Tottizim. Hãng sản xuất : […]

Ceftazidime – TV-Zidim/Niceftam

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Ceftazidime Phân loại: Thuốc Kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 3. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01DD02. Biệt dược gốc: FORTUM Biệt dược: CeftaZidime , Niceftam , TV-Zidim Hãng sản […]

Ceftazidime – Tazicef/SP Ceftazidime

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Ceftazidime Phân loại: Thuốc Kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 3. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01DD02. Biệt dược gốc: FORTUM Biệt dược: SP Ceftazidime, Tazicef Hãng sản xuất : […]

Ceftazidime – Sitacef

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Ceftazidime Phân loại: Thuốc Kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 3. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01DD02. Biệt dược gốc: FORTUM Biệt dược: Sitacef Hãng sản xuất : Laboratorio Internacional […]

Ceftazidime – Septax

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Ceftazidime Phân loại: Thuốc Kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 3. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01DD02. Biệt dược gốc: FORTUM Biệt dược: Septax Hãng sản xuất : Vianex S.A- […]

Ceftazidime – Sefonramid

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Ceftazidime Phân loại: Thuốc Kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 3. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01DD02. Biệt dược gốc: FORTUM Biệt dược: Sefonramid Hãng sản xuất : Công ty […]

Ceftazidime – Cetachit/Rosalin/Trikazim

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Ceftazidime Phân loại: Thuốc Kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 3. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01DD02. Biệt dược gốc: FORTUM Biệt dược: Cetachit , Rosalin, Trikazim Hãng sản xuất […]

error: Content is protected !!