Tag Archives: Cefuroxime

Cefuroxime – Armececopha/Arme-cefu/Zincap/Cecopha/Oralfuxim/Vinaflam/Zentonacef/Zinfast

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Cefuroxime Phân loại: Thuốc Kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 2. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01DC02, S01AA27. Biệt dược gốc: ZINNAT , ZINACEF Biệt dược: Armececopha , Arme-cefu, Zincap, […]

Cefuroxime – Zinaxtab/Cezirnate

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Cefuroxime Phân loại: Thuốc Kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 2. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01DC02, S01AA27. Biệt dược gốc: ZINNAT , ZINACEF Biệt dược: Cezirnate , Zinaxtab Hãng […]

Cefuroxime – Peletinat/Zasinat/Eucinat

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Cefuroxime Phân loại: Thuốc Kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 2. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01DC02, S01AA27. Biệt dược gốc: ZINNAT , ZINACEF Biệt dược: Cefuroxim , Peletinat , […]

Cefuroxime – Cefurimaxx/Erabru/Zanmite/Otamid

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Cefuroxime Phân loại: Thuốc Kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 2. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01DC02, S01AA27. Biệt dược gốc: ZINNAT , ZINACEF Biệt dược: Cefurimaxx , Erabru, Zanmite […]

Cefuroxime – Zinmax/Doroxim

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Cefuroxime Phân loại: Thuốc Kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 2. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01DC02, S01AA27. Biệt dược gốc: ZINNAT , ZINACEF Biệt dược: Doroxim, Zinmax-Domesco Hãng sản […]

Cefuroxime – Zanimex

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Cefuroxime Phân loại: Thuốc Kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 2. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01DC02, S01AA27. Biệt dược gốc: ZINNAT , ZINACEF Biệt dược: pms-Zanimex , Zanimex , […]

Cefuroxime – Cefurovid/Vaironat/Cefuroxim axetil/Zidocat/Zaniat

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Cefuroxime Phân loại: Thuốc Kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 2. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01DC02, S01AA27. Biệt dược gốc: ZINNAT , ZINACEF Biệt dược: Cefurovid, Vaironat, Cefuroxim axetil, […]

Cefuroxime – Xorimax

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Cefuroxime Phân loại: Thuốc Kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 2. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01DC02, S01AA27. Biệt dược gốc: ZINNAT , ZINACEF Biệt dược: Xorimax Hãng sản xuất […]

Cefuroxime – Viciroxim/Cefuroxim VCP

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Cefuroxime Phân loại: Thuốc Kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 2. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01DC02, S01AA27. Biệt dược gốc: ZINNAT , ZINACEF Biệt dược: Cefuroxim , Viciroxim, Cefuroxim […]

Cefuroxime – Travinat/Cefuroxime TVP/TV-Cefuroxime/Trafuxim

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Cefuroxime Phân loại: Thuốc Kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 2. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01DC02, S01AA27. Biệt dược gốc: ZINNAT , ZINACEF Biệt dược: Travinat, TV. Cefuroxime, Cefuroxime […]

error: Content is protected !!