Tag Archives: Ceftriaxone

Ceftriaxone – Viciaxon/Ceftriaxone ACS Dobfar

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Ceftriaxone Phân loại: Thuốc Kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 3. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01DD04. Biệt dược gốc: ROCEPHIN Biệt dược: Ceftriaxone ACS Dobfar, Viciaxon Hãng sản xuất […]

Ceftriaxone – Trixone

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Ceftriaxone Phân loại: Thuốc Kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 3. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01DD04. Biệt dược gốc: ROCEPHIN Biệt dược: Trixone Hãng sản xuất : Flamingo Pharmaceuticals […]

Ceftriaxone – Trikaxon

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Ceftriaxone Phân loại: Thuốc Kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 3. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01DD04. Biệt dược gốc: ROCEPHIN Biệt dược: Trikaxon Hãng sản xuất : Công ty […]

Ceftriaxone – Triaxobiotic/Tenamyd-ceftriaxone

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Ceftriaxone Phân loại: Thuốc Kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 3. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01DD04. Biệt dược gốc: ROCEPHIN Biệt dược: Tenamyd-ceftriaxone , Triaxobiotic Hãng sản xuất : […]

Ceftriaxone – Trexon/Noviceftrin

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Ceftriaxone Phân loại: Thuốc Kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 3. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01DD04. Biệt dược gốc: ROCEPHIN Biệt dược: Noviceftrin IV , Trexon Hãng sản xuất […]

Ceftriaxone – TV-Cetri

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Ceftriaxone Phân loại: Thuốc Kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 3. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01DD04. Biệt dược gốc: ROCEPHIN Biệt dược: Ceftriaxone , TV-Ceftri Hãng sản xuất : […]

Ceftriaxone – Tartriakson

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Ceftriaxone Phân loại: Thuốc Kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 3. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01DD04. Biệt dược gốc: ROCEPHIN Biệt dược: Tartriakson Hãng sản xuất : Tarchomin Pharmaceutical […]

Ceftriaxone – Tercef

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Ceftriaxone Phân loại: Thuốc Kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 3. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01DD04. Biệt dược gốc: ROCEPHIN Biệt dược: TERCEF Hãng sản xuất : Balkanpharma Razgrad […]

Ceftriaxone – Shinpoong Cefaxone

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Ceftriaxone Phân loại: Thuốc Kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 3. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01DD04. Biệt dược gốc: ROCEPHIN Biệt dược: Ceftriaxone Inj., Shinpoong Cefaxone Hãng sản xuất […]

Ceftriaxone – SpreaCef

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Ceftriaxone Phân loại: Thuốc Kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 3. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01DD04. Biệt dược gốc: ROCEPHIN Biệt dược: Ceftriaxone , SpreaCef Hãng sản xuất : […]

error: Content is protected !!