Tag Archives: Cefpodoxime

Cefpodoxime – Zedoxim

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Cefpodoxime Phân loại: Thuốc Kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 3. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01DD13. Biệt dược gốc: ORELOX Biệt dược: Zedoxim Hãng sản xuất : Globe Pharmaceuticals […]

Cefpodoxime – V-PROX

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Cefpodoxime Phân loại: Thuốc Kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 3. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01DD13. Biệt dược gốc: ORELOX Biệt dược: V-PROX Hãng sản xuất : Zim Labratories […]

Cefpodoxime – Vipocef

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Cefpodoxime Phân loại: Thuốc Kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 3. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01DD13. Biệt dược gốc: ORELOX Biệt dược: Vipocef Hãng sản xuất : Công ty […]

Cefpodoxime – Ceratax/Vidlox/Flogenxin

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Cefpodoxime Phân loại: Thuốc Kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 3. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01DD13. Biệt dược gốc: ORELOX Biệt dược: Ceratax, Vidlox , Flogenxin Hãng sản xuất […]

Cefpodoxime – Sepdom/Toraxim/Letsero

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Cefpodoxime Phân loại: Thuốc Kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 3. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01DD13. Biệt dược gốc: ORELOX Biệt dược: Sepdom, Toraxim, Letsero Hãng sản xuất : […]

Cefpodoxime – Monocef-O/Taxetil/Tohan

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Cefpodoxime Phân loại: Thuốc Kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 3. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01DD13. Biệt dược gốc: ORELOX Biệt dược: Monocef – O , Taxetil, Taxetil Powder […]

Cefpodoxime – Tiphadocef/Vudu-cefpodoxim/Vutu

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Cefpodoxime Phân loại: Thuốc Kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 3. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01DD13. Biệt dược gốc: ORELOX Biệt dược: Tiphadocef , Vudu-cefpodoxim , Vutu Hãng sản […]

Cefpodoxime – Manpos/Philpodox/Philtadol/Tacedox

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Cefpodoxime Phân loại: Thuốc Kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 3. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01DD13. Biệt dược gốc: ORELOX Biệt dược: Manpos, Philpodox, Philtadol, Tacedox Hãng sản xuất […]

Cefpodoxime – Skypodox/Meghapod

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Cefpodoxime Phân loại: Thuốc Kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 3. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01DD13. Biệt dược gốc: ORELOX Biệt dược: Meghapod , Skypodox Hãng sản xuất : […]

Cefpodoxime – Cefdoxone/Anphuvag/Cefpoquick/Cefposan/Cefpova/Ceftresana/Gamincef/Lucass/Sanfetil/Selbako/Zexif/Ofiss

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Cefpodoxime Phân loại: Thuốc Kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 3. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01DD13. Biệt dược gốc: ORELOX Biệt dược: Cefdoxone , Anphuvag, Cefpodoxime Dispersible tablets , […]

error: Content is protected !!