Tag Archives: Ibuprofen

Ibuprofen – Ibuprofen TV Pharm

Thuốc Ibuprofen Tvpharm là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Ibuprofen Tvpharm (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Ibuprofen Phân loại: Thuốc kháng viêm […]

Ibuprofen – Ibuprofen Stella

Thuốc Ibuprofen Stella là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Ibuprofen Stella (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Ibuprofen Phân loại: Thuốc kháng viêm […]

Ibuprofen – Ibuprofen Mekophar

Thuốc Ibuprofen Mekophar là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Ibuprofen Mekophar (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Ibuprofen Phân loại: Thuốc kháng viêm […]

Ibuprofen – Ibuprofen Danapha

Thuốc Ibuprofen Danapha là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Ibuprofen Danapha (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Ibuprofen Phân loại: Thuốc kháng viêm […]

Ibuprofen – Iratac

Thuốc Iratac là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Iratac (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Ibuprofen Phân loại: Thuốc kháng viêm Non-steroid (NSAIDS). […]

Ibuprofen – Pyme-IBU/I-Pain/I-Pain forte

Thuốc Pyme-IBU, I-Pain, I-Pain forte là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Pyme-IBU, I-Pain, I-Pain forte (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Ibuprofen Phân […]

Ibuprofen – Insic Suspension

Thuốc Insic Suspension là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Insic Suspension (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Ibuprofen Phân loại: Thuốc kháng viêm […]

Ibuprofen – Indizrac

Thuốc Indizrac là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Indizrac (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Ibuprofen Phân loại: Thuốc kháng viêm Non-steroid (NSAIDS). […]

Ibuprofen – Mivitas/Ifetab

Thuốc Mivitas , Ifetab , Ibuprofen US là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Mivitas , Ifetab , Ibuprofen US (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt […]

Ibuprofen – Bosfen/Idofen

Thuốc Idofen , Bosfen là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Idofen , Bosfen (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Ibuprofen Phân loại: Thuốc […]

error: Content is protected !!