Tag Archives: Amlodipine

Amlodipine – TV. Amlodipin

http://tvpharm.com.vn/images/sanpham/Nhom_tim_mach_huyet_ap/limage-TV-AMLODIPIN-LON283.png

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Amlodipine Phân loại: Thuốc chẹn kênh calci phân nhóm Dihydropyridine Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): C08CA01. Biệt dược gốc: AMLOR CAP, AMLOR Biệt dược: TV. AMLODIPIN Hãng sản xuất : […]

Amlodipine – Vascam

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Amlodipine Phân loại: Thuốc chẹn kênh calci phân nhóm Dihydropyridine Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): C08CA01. Biệt dược gốc: AMLOR CAP, AMLOR Biệt dược: VASCAM Hãng sản xuất : Công […]

Amlodipine – Stamlo

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Amlodipine Phân loại: Thuốc chẹn kênh calci phân nhóm Dihydropyridine Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): C08CA01. Biệt dược gốc: AMLOR CAP, AMLOR Biệt dược: STAMLO Hãng sản xuất : Dr. […]

Amlodipine – Stadovas

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Amlodipine Phân loại: Thuốc chẹn kênh calci phân nhóm Dihydropyridine Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): C08CA01. Biệt dược gốc: AMLOR CAP, AMLOR Biệt dược: STADOVAS Hãng sản xuất : Công […]

Amlodipine – Sampine

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Amlodipine Phân loại: Thuốc chẹn kênh calci phân nhóm Dihydropyridine Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): C08CA01. Biệt dược gốc: AMLOR CAP, AMLOR Biệt dược: SAMPINE Hãng sản xuất : M/S […]

Amlodipine – Remedipin

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Amlodipine Phân loại: Thuốc chẹn kênh calci phân nhóm Dihydropyridine Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): C08CA01. Biệt dược gốc: AMLOR CAP, AMLOR Biệt dược: REMEDIPIN Hãng sản xuất : Remedica […]

Amlodipine – Pyme AM

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Amlodipine Phân loại: Thuốc chẹn kênh calci phân nhóm Dihydropyridine Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): C08CA01. Biệt dược gốc: AMLOR CAP, AMLOR Biệt dược: PYME AM, PYMEALONG , AMLODIPIN PMP […]

Amlodipine – Pamlonor

http://vppharma.com.vn/uploads/01-sanpham/Pamlonor.png

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Amlodipine Phân loại: Thuốc chẹn kênh calci phân nhóm Dihydropyridine Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): C08CA01. Biệt dược gốc: AMLOR CAP, AMLOR Biệt dược: PAMLONOR Hãng sản xuất : Pharmaceutical […]

Amlodipine – Lodimax

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Amlodipine Phân loại: Thuốc chẹn kênh calci phân nhóm Dihydropyridine Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): C08CA01. Biệt dược gốc: AMLOR CAP, AMLOR Biệt dược: LODIMAX Hãng sản xuất : Công […]

Amlodipine – Hasanlor

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Amlodipine Phân loại: Thuốc chẹn kênh calci phân nhóm Dihydropyridine Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): C08CA01. Biệt dược gốc: AMLOR CAP, AMLOR Biệt dược: HASANLOR Hãng sản xuất : Công […]

error: Content is protected !!