LẬP HỒ SƠ SỔ SÁCH – BÁO CÁO THUỐC KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT
(Dành cho cơ sở bán lẻ thuốc: Nhà thuốc, Quầy thuốc)
 
Kính gởi Quý đồng nghiệp!
Qua quá trình kiểm tra định kỳ năm 2019,  nhận thấy từ khi Nghị định 54/2017/NĐ-CP: “Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược” được ban hành ngày 08/5/2017 và Thông tư 20/2017/TT-BYT: “Quy định chi tiết một số điều của Luật Dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt” được ban hành ngày 10/5/2017, vẫn còn nhiều cơ sở kinh doanh thuốc vẫn chưa nắm vững hoặc còn lúng túng khi thực hiện những quy định này.
 
Nay,  xin thông tin đến Quý cơ sở những nội dung chính trong việc “Lập hồ sơ sổ sách – Báo cáo thuốc kiểm soát đặc biệt” để cơ sở thực hiện, nhằm tuân thủ tốt các quy định của pháp luật. Cụ thể như sau:
 
1. LẬP HỒ SƠ SỔ SÁCH THEO DÕI VIỆC KINH DOANH THUỐC KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT:
Theo Điều 15 Thông tư 20/2017/TT-BYT: HỒ SƠ SỔ SÁCH ĐỐI VỚI CƠ SỞ BÁN LẺ
1. Nhà thuốc bán lẻ thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất phải lập và ghi chép đầy đủ các loại hồ sơ sau đây:
a) Sổ theo dõi xuất, nhập, tồn kho thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất theo mẫu sổ quy định tại Phụ lục VIII kèm theo Thông tư này;
b) Phiếu xuất kho thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất của nơi cung cấp thuốc;
c) Đơn thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần lưu tại cơ sở sau khi bán;
d) Biên bản nhận thuốc gây nghiện theo mẫu biên bản quy định tại Phụ lục XX kèm theo Thông tư này;
đ) Sổ theo dõi thông tin chi tiết khách hàng theo mẫu sổ quy định tại Phụ lục XXI kèm theo Thông tư này.
2. Cơ sở bán lẻ thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất phải lập và ghi chép đầy đủ Sổ theo dõi thông tin chi tiết khách hàng theo mẫu sổ quy định tại Phụ lục XXI kèm theo Thông tư này.
 
--> Do cơ sở bán lẻ thuốc không kinh doanh thuốc gây nghiện, vì vậy cơ sở cần lập “Sổ theo dõi xuất, nhập, tồn kho” theo Phụ lục VIII (link download: https://drive.google.com/file/d/1A96w3nFRe0YpTfv3hZztTj6GbLfigNOS/view?fbclid=IwAR1zUux-Cs38M7W5ox-XJ3kqto290avPgrvHO2MCnPMb6SnvKyGhTHPwkV8) và lập “Sổ theo dõi thông tin chi tiết khách hàng” theo Phụ lục XXI (link download: https://drive.google.com/file/d/1dxzsVCjNAvnIhDzsN4KBSLxsVz_xhmRK/view?fbclid=IwAR20vcRWMNACOhV3vJWQc30OCnGjBgwQiVpwswN5gNy4PItpuXmYCXaust8)
 
2. BÁO CÁO THUỐC KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT:
Theo Khoản 4 Điều 47 Nghị định 54/2017/NĐ-CP, Quy định về chế độ báo cáo của cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt: “Trước ngày 15 tháng 7 và trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, cơ sở bán buôn, cơ sở bán lẻ báo cáo 06 (sáu) tháng và báo cáo năm tương ứng về việc xuất, nhập, tồn kho, sử dụng thuốc phóng xạ, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất theo Mẫu số 11, 12, 13 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này và gửi Sở Y tế nơi cơ sở đặt trụ sở”.
 
--> Cơ sở báo cáo theo mẫu số 12 Phụ lục II (link download: https://drive.google.com/file/d/1ngs6uQKhIJa3_BRCbJvBpHl2gV4thxhq/view?fbclid=IwAR1PXunbN-J98NbaRAOPCWd2KqZBzzqeE78nun4pJ0kdwSHKuWQcDiUBB8I)
Tổng hợp 3 file trên:
Trân trọng./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!