Tag Archives: Roxithromycin

Roxithromycin – Dorolid

Thuốc Dorolid là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Dorolid (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Roxithromycin Phân loại: Thuốc kháng sinh macrolid Nhóm […]

Roxithromycin – Cadirocin/Uscadirocin

Thuốc Cadirocin , Uscadirocin là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Cadirocin , Uscadirocin (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Roxithromycin Phân loại: Thuốc […]

Roxithromycin – Sisxacin

Thuốc Sisxacin tablets là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Sisxacin tablets (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Roxithromycin Phân loại: Thuốc kháng sinh […]

Roxithromycin – Rozcime

Thuốc Rozcime là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Rozcime (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Roxithromycin Phân loại: Thuốc kháng sinh macrolid Nhóm […]

Roxithromycin – RoxyRVN

Thuốc RoxyRVN là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc RoxyRVN (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Roxithromycin Phân loại: Thuốc kháng sinh macrolid Nhóm […]

Roxithromycin – Roxithromycin Nadyphar

Thuốc Roxithromycin (Nadyphar), Robéxid là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Roxithromycin (Nadyphar), Robéxid (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Roxithromycin Phân loại: Thuốc […]

Roxithromycin – Roxithromycin Micro Labs

Thuốc Roxithromycin 150mg tablets (Micro Labs) là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Roxithromycin 150mg tablets (Micro Labs) (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : […]

Roxithromycin – Mekorox/Roxithromycin MKP

Thuốc Roxithromycin, Mekorox là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Roxithromycin, Mekorox (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Roxithromycin Phân loại: Thuốc kháng sinh […]

Roxithromycin – Roxithromycin DHG

Thuốc Roxithromycin DHG là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Roxithromycin DHG (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Roxithromycin Phân loại: Thuốc kháng sinh […]

Roxithromycin – Roxithin/Roxinate

Thuốc Roxithin, Roxinate là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Roxithin, Roxinate (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Roxithromycin Phân loại: Thuốc kháng sinh […]

error: Content is protected !!