Tag Archives: Meloxicam

Meloxicam – Melobic/Yeltu

Thuốc Melobic, Yeltu là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Melobic, Yeltu (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Meloxicam Phân loại: Thuốc kháng viêm […]

Meloxicam – Meloxicam Usarichpharm

Thuốc Meloxicam Usarichpharm là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Meloxicam Usarichpharm (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Meloxicam Phân loại: Thuốc kháng viêm […]

Meloxicam – Meloxicam Stada

Thuốc Meloxicam Stada là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Meloxicam Stada (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Meloxicam Phân loại: Thuốc kháng viêm […]

Meloxicam – Meloxicam Danapha

Thuốc Meloxicam Danapha là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Meloxicam Danapha (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Meloxicam Phân loại: Thuốc kháng viêm […]

Meloxicam – Mosichez/Meloxicam-HT

Thuốc Meloxicam – HT, Mosichez là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Meloxicam – HT, Mosichez (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Meloxicam Phân […]

Meloxicam – Melox.Boston

Thuốc Melox-Boston , Melox.Boston, Meloxboston là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Melox-Boston , Melox.Boston, Meloxboston (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Meloxicam Phân […]

Meloxicam – Meloxicam Vacopharm

Thuốc Meloxicam Vacopharm là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Meloxicam Vacopharm (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Meloxicam Phân loại: Thuốc kháng viêm […]

Meloxicam – Meloxicam VPC

Thuốc Meloxicam VPC là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Meloxicam VPC (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Meloxicam Phân loại: Thuốc kháng viêm […]

Meloxicam – Meloxicam-Teva

Thuốc Meloxicam-Teva là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Meloxicam-Teva (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Meloxicam Phân loại: Thuốc kháng viêm Non-steroid (NSAIDS). […]

Meloxicam – Merulo

Thuốc Merulo là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Merulo (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Meloxicam Phân loại: Thuốc kháng viêm Non-steroid (NSAIDS). […]

error: Content is protected !!