Tag Archives: Irbesartan

Irbesartan – Irvell

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Irbesartan Phân loại: Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II. Thuốc chống tăng huyết áp Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): C09CA04. Biệt dược gốc: Aprovel Biệt dược: Irvell Hãng sản […]

Irbesartan – Irprestan

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Irbesartan Phân loại: Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II. Thuốc chống tăng huyết áp Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): C09CA04. Biệt dược gốc: Aprovel Biệt dược: Irprestan Hãng sản […]

Irbesartan – Ircovas

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Irbesartan Phân loại: Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II. Thuốc chống tăng huyết áp Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): C09CA04. Biệt dược gốc: Aprovel Biệt dược: Ircovas Hãng sản […]

Irbesartan – Irbetan

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Irbesartan Phân loại: Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II. Thuốc chống tăng huyết áp Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): C09CA04. Biệt dược gốc: Aprovel Biệt dược: Irbetan Hãng sản […]

Irbesartan – Irbesartan Stella

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Irbesartan Phân loại: Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II. Thuốc chống tăng huyết áp Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): C09CA04. Biệt dược gốc: Aprovel Biệt dược: Irbesartan Stella Hãng […]

Irbesartan – Irbesartan Stada

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Irbesartan Phân loại: Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II. Thuốc chống tăng huyết áp Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): C09CA04. Biệt dược gốc: Aprovel Biệt dược: Irbesartan Stada Hãng […]

Irbesartan – Irbesartan FT Pharma

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Irbesartan Phân loại: Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II. Thuốc chống tăng huyết áp Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): C09CA04. Biệt dược gốc: Aprovel Biệt dược: Irbesartan Hãng sản […]

Irbesartan – Irbehasan/Hasanprovel/Irbevel

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Irbesartan Phân loại: Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II. Thuốc chống tăng huyết áp Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): C09CA04. Biệt dược gốc: Aprovel Biệt dược: Irbehasan , Hasanprovel […]

Irbesartan – Ihybes

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Irbesartan Phân loại: Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II. Thuốc chống tăng huyết áp Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): C09CA04. Biệt dược gốc: Aprovel Biệt dược: Ihybes Hãng sản […]

Irbesartan – Ibedis

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Irbesartan Phân loại: Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II. Thuốc chống tăng huyết áp Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): C09CA04. Biệt dược gốc: Aprovel Biệt dược: Ibedis , Irbesartan […]

error: Content is protected !!