Tag Archives: Atorvastatin

Atorvastatin – Torvazin

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Atorvastatin Phân loại: Thuốc nhóm chất ức chế HMG-CoA reductase, nhóm statin. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): C10A A05. Biệt dược gốc: LIPITOR Biệt dược: TORVAZIN Hãng sản xuất : […]

Atorvastatin – Statinagi

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Atorvastatin Phân loại: Thuốc nhóm chất ức chế HMG-CoA reductase, nhóm statin. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): C10A A05. Biệt dược gốc: LIPITOR Biệt dược: STATINAGI Hãng sản xuất : […]

Atorvastatin – Shintovas

Kovina

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Atorvastatin Phân loại: Thuốc nhóm chất ức chế HMG-CoA reductase, nhóm statin. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): C10A A05. Biệt dược gốc: LIPITOR Biệt dược: SHINTOVAS Hãng sản xuất : […]

Atorvastatin – Pms Atorvastatin

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Atorvastatin Phân loại: Thuốc nhóm chất ức chế HMG-CoA reductase, nhóm statin. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): C10A A05. Biệt dược gốc: LIPITOR Biệt dược: PMS – ATORVASTATIN Hãng sản […]

Atorvastatin – Medotor

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Atorvastatin Phân loại: Thuốc nhóm chất ức chế HMG-CoA reductase, nhóm statin. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): C10A A05. Biệt dược gốc: LIPITOR Biệt dược: MEDOTOR Hãng sản xuất : […]

Atorvastatin – Lopirator

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Atorvastatin Phân loại: Thuốc nhóm chất ức chế HMG-CoA reductase, nhóm statin. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): C10A A05. Biệt dược gốc: LIPITOR Biệt dược: LOPIRATOR Hãng sản xuất : Công […]

Atorvastatin – Lipvar

Hình ảnh có liên quan

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Atorvastatin Phân loại: Thuốc nhóm chất ức chế HMG-CoA reductase, nhóm statin. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): C10A A05. Biệt dược gốc: LIPITOR Biệt dược: LIPVAR Hãng sản xuất : […]

Atorvastatin – Lipivastin

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Atorvastatin Phân loại: Thuốc nhóm chất ức chế HMG-CoA reductase, nhóm statin. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): C10A A05. Biệt dược gốc: LIPITOR Biệt dược: LIPIVASTIN Hãng sản xuất : […]

Atorvastatin – Lipistad

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Atorvastatin Phân loại: Thuốc nhóm chất ức chế HMG-CoA reductase, nhóm statin. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): C10A A05. Biệt dược gốc: LIPITOR Biệt dược: LIPISTAD Hãng sản xuất : […]

Atorvastatin – Lipirus

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Atorvastatin Phân loại: Thuốc nhóm chất ức chế HMG-CoA reductase, nhóm statin. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): C10A A05. Biệt dược gốc: LIPITOR Biệt dược: LIPIRUS Hãng sản xuất : […]

error: Content is protected !!