Tag Archives: Metoclopramide

Metoclopramide – YSPPulin

Thuốc YSPPulin là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc YSPPulin (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Metoclopramide Phân loại: Thuốc chống nôn nhóm chẹn […]

Metoclopramide – Vincomid

Thuốc Vincomid là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Vincomid (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Metoclopramide Phân loại: Thuốc chống nôn nhóm chẹn […]

Metoclopramide – Primverine

Thuốc Primverine là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Primverine (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Metoclopramide Phân loại: Thuốc chống nôn nhóm chẹn […]

Metoclopramide – Primperan

Thuốc Primperan là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Primperan (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Metoclopramide Phân loại: Thuốc chống nôn nhóm chẹn […]

Metoclopramide – Kanausin/Primezane

Thuốc Kanausin, Primezane là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Kanausin, Primezane (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Metoclopramide Phân loại: Thuốc chống nôn […]

Metoclopramide – Pralmex inj

Thuốc Pralmex inj là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Pralmex inj (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Metoclopramide Phân loại: Thuốc chống nôn […]

Metoclopramide – Metoran

Thuốc Metoran là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Metoran (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Metoclopramide Phân loại: Thuốc chống nôn nhóm chẹn […]

Metoclopramide – Metof

Thuốc Metof là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Metof (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Metoclopramide Phân loại: Thuốc chống nôn nhóm chẹn […]

Metoclopramide – Metoclopramid VPC

Thuốc Metoclopramid VPC là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Metoclopramid VPC Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Metoclopramide Phân loại: Thuốc chống nôn […]

Metoclopramide – Metoclopramid Kabi

Thuốc Metoclopramid Kabi là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Metoclopramid Kabi (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Metoclopramide Phân loại: Thuốc chống nôn […]

error: Content is protected !!