Tag Archives: Chymotrypsin

Chymotrypsin (Alpha-chymotrypsin) – Usatrypsin

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Chymotrypsin (Alpha-chymotrypsin) Phân loại: Thuốc enzym thủy phân protein (trợ giúp phẫu thuật).. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): B06AA04, S01KX01. Biệt dược gốc: Biệt dược: USATRYPSIN, USATRYPSIN FORT Hãng sản […]

Chymotrypsin (Alpha-chymotrypsin) – Vintrypsine

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Chymotrypsin (Alpha-chymotrypsin) Phân loại: Thuốc enzym thủy phân protein (trợ giúp phẫu thuật).. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): B06AA04, S01KX01. Biệt dược gốc: Biệt dược: VINTRYPSINE Hãng sản xuất : […]

Chymotrypsin (Alpha-chymotrypsin) – Statripsine

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Chymotrypsin (Alpha-chymotrypsin) Phân loại: Thuốc enzym thủy phân protein (trợ giúp phẫu thuật).. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): B06AA04, S01KX01. Biệt dược gốc: Biệt dược: STATRIPSINE Hãng sản xuất : […]

Chymotrypsin (Alpha-chymotrypsin) – Seared

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Chymotrypsin (Alpha-chymotrypsin) Phân loại: Thuốc enzym thủy phân protein (trợ giúp phẫu thuật).. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): B06AA04, S01KX01. Biệt dược gốc: Biệt dược: SEARED Hãng sản xuất : […]

Chymotrypsin (Alpha-chymotrypsin) – Opetrypsin

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Chymotrypsin (Alpha-chymotrypsin) Phân loại: Thuốc enzym thủy phân protein (trợ giúp phẫu thuật).. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): B06AA04, S01KX01. Biệt dược gốc: Biệt dược: OPETRYPSIN Hãng sản xuất : […]

Chymotrypsin (Alpha-chymotrypsin) – Meditrypsin / Medo alpha

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Chymotrypsin (Alpha-chymotrypsin) Phân loại: Thuốc enzym thủy phân protein (trợ giúp phẫu thuật).. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): B06AA04, S01KX01. Biệt dược gốc: Biệt dược: MEDITRYPSIN, MEDO Hãng sản xuất […]

Chymotrypsin (Alpha-chymotrypsin) – Katrypsin

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Chymotrypsin (Alpha-chymotrypsin) Phân loại: Thuốc enzym thủy phân protein (trợ giúp phẫu thuật).. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): B06AA04, S01KX01. Biệt dược gốc: Biệt dược: KATRYPSIN, KATRYPSIN FORT Hãng sản […]

Chymotrypsin (Alpha-chymotrypsin) – Hatabtrypsin

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Chymotrypsin (Alpha-chymotrypsin) Phân loại: Thuốc enzym thủy phân protein (trợ giúp phẫu thuật).. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): B06AA04, S01KX01. Biệt dược gốc: Biệt dược: HATABTRYPSIN Hãng sản xuất : […]

Chymotrypsin (Alpha-chymotrypsin) – Enteroext

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Chymotrypsin (Alpha-chymotrypsin) Phân loại: Thuốc enzym thủy phân protein (trợ giúp phẫu thuật).. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): B06AA04, S01KX01. Biệt dược gốc: Biệt dược: ENTEROEXT Hãng sản xuất : […]

Chymotrypsin (Alpha-chymotrypsin) – Chymotrypsin

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Chymotrypsin (Alpha-chymotrypsin) Phân loại: Thuốc enzym thủy phân protein (trợ giúp phẫu thuật).. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): B06AA04, S01KX01. Biệt dược gốc: Biệt dược: CHYMOTRYPSIN Hãng sản xuất : […]

error: Content is protected !!