Risperidone – Risperidon VPC

Thuốc Risperidon VPC là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Risperidon VPC (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Risperidone Phân loại: Thuốc chống loạn […]

Risperidone – Risdontab

Thuốc Risdontab là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Risdontab (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Risperidone Phân loại: Thuốc chống loạn thần. Nhóm […]

Risperidone – Risdomibe

Thuốc Risperidon , Risdomibe là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Risperidon , Risdomibe (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Risperidone Phân loại: Thuốc […]

Risperidone – Rileptid

Thuốc Rileptid là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Rileptid (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Risperidone Phân loại: Thuốc chống loạn thần. Nhóm […]

Risperidone – Respiwel

Thuốc Respiwel , Zyresp là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Respiwel , Zyresp (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Risperidone Phân loại: Thuốc […]

Risperidone – Respidon

Thuốc Respidon là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Respidon (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Risperidone Phân loại: Thuốc chống loạn thần. Nhóm […]

Risperidone – Heridone

Thuốc Heridone là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Heridone (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Risperidone Phân loại: Thuốc chống loạn thần. Nhóm […]

Risperidone – Docento

Thuốc Docento là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Docento (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Risperidone Phân loại: Thuốc chống loạn thần. Nhóm […]

Risperidone – Agirisdon

Thuốc Agirisdon là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Agirisdon (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Risperidone Phân loại: Thuốc chống loạn thần. Nhóm […]

Repaglinide – Repaglinide tablets

Thuốc Repaglinide 1mg tablets là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Repaglinide 1mg tablets (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Repaglinide Phân loại: Thuốc […]

error: Content is protected !!