Ribavirin – Flazole

Thuốc Flazole là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Flazole (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Ribavirin Phân loại: Thuốc kháng virus. Nhóm pháp […]

Ribavirin – Copegus

Thuốc Copegus là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Copegus (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Ribavirin Phân loại: Thuốc kháng virus. Nhóm pháp […]

Ribavirin – Bavican/Picenrox

Thuốc Bavican, Picenrox là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Bavican, Picenrox (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Ribavirin Phân loại: Thuốc kháng virus. […]

Risedronate – SaViRisone

Thuốc SaViRisone là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc SaViRisone (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Risedronate Phân loại: Thuốc ức chế tiêu xương, […]

Risedronate – Sancefur/Palibone

Thuốc Sancefur, Palibone là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Sancefur, Palibone (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Risedronate Phân loại: Thuốc ức chế […]

Risedronate – Rosenax

Thuốc Rosenax là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Rosenax (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Risedronate Phân loại: Thuốc ức chế tiêu xương, […]

Risedronate – Risedronate Stada

Thuốc Risedronate Stada là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Risedronate Stada (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Risedronate Phân loại: Thuốc ức chế […]

Risedronate – Residron

Thuốc Residron là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Residron (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Risedronate Phân loại: Thuốc ức chế tiêu xương, […]

Risedronate – Actorisedron/Ostovel

Thuốc Ostovel, Actorisedron là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Ostovel, Actorisedron (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Risedronate Phân loại: Thuốc ức chế […]

Risedronate – Droserid

Thuốc Droserid là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Droserid (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Risedronate Phân loại: Thuốc ức chế tiêu xương, […]

error: Content is protected !!