Dược liệu, vị thuốc

Thông tin các vị thuốc cổ truyền, dược liệu cổ truyền thường dùng.

Ngũ vị tử (Fructus Schisandrae)

Ngũ vị tử

Thông tin cơ bản về dược liệu, vị thuốc Ngũ vị tử Dưới đây là nội dung cơ bản về dược liệu, vị thuốc Ngũ vị tử (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên dược liệu/vị thuốc: Tên thường gọi: Ngũ vị tử. …

Ngũ vị tử Read More »

Dược liệu Kim tiền thảo (Herba Desmodii styracifolii).

Kim tiền thảo

Thông tin cơ bản về dược liệu, vị thuốc Kim tiền thảo Dưới đây là nội dung cơ bản về dược liệu, vị thuốc Kim tiền thảo (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên dược liệu/vị thuốc: Tên thường gọi: Kim tiền thảo. …

Kim tiền thảo Read More »

Vị thuốc Mẫu đơn bì (Cortex Paeoniae suffruticosae).

Mẫu đơn bì

Thông tin cơ bản về dược liệu, vị thuốc Mẫu đơn bì Dưới đây là nội dung cơ bản về dược liệu, vị thuốc Mẫu đơn bì (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên dược liệu/vị thuốc: Tên thường gọi: Mẫu đơn bì. …

Mẫu đơn bì Read More »