Biệt dược

Tavin-EM (Emtricitabine + Tenofovir)

Emtricitabine + Tenofovir – Tavin-EM

Thông tin tờ hướng dẫn sử dụng của thuốc Tavin-EM Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng của Thuốc Tavin-EM (Thông tin bao