Category Archives: Biệt dược

Rosuvastatin – Rosutab/Rosuvastatin-US/Rosuvastatin-MV

Thuốc Rosutab ,Rosuvastatin-US, Rosuvastatin-MV là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Rosutab ,Rosuvastatin-US, Rosuvastatin-MV (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Rosuvastatin Phân loại: Thuốc […]

Rosuvastatin – Lipidorox/Rosuliptin/Rosulipid

Thuốc Lipidorox , Rosuliptin là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Lipidorox , Rosuliptin (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Rosuvastatin Phân loại: Thuốc […]

Rosuvastatin – Rosucor

Thuốc Rosucor là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Rosucor (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Rosuvastatin Phân loại: Thuốc ức chế HMG-CoA reductase, […]

Rosuvastatin – Rostor

Thuốc Rostor là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Rostor (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Rosuvastatin Phân loại: Thuốc ức chế HMG-CoA reductase, […]

Rosuvastatin – Rossuwell

Thuốc Rossuwell là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Rossuwell (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Rosuvastatin Phân loại: Thuốc ức chế HMG-CoA reductase, […]

Rosuvastatin – Rishon

Thuốc Rishon là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Rishon (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Rosuvastatin Phân loại: Thuốc ức chế HMG-CoA reductase, […]

Rosuvastatin – Courtois/Ravastel

Thuốc Courtois, Ravastel là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Courtois, Ravastel (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Rosuvastatin Phân loại: Thuốc ức chế […]

Rosuvastatin – Zyrova

Thuốc Zyrova là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Zyrova (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Rosuvastatin Phân loại: Thuốc ức chế HMG-CoA reductase, […]

Rosuvastatin – Lacoxid/Zulipid

Thuốc Lacoxid, Zulipid là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Lacoxid, Zulipid (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Rosuvastatin Phân loại: Thuốc ức chế […]

Rosuvastatin – X-Plended

Thuốc X-Plended Tablet là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc X-Plended Tablet (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Rosuvastatin Phân loại: Thuốc ức chế […]

error: Content is protected !!