Biệt dược

Relahema (Đồng gluconat + Mangan gluconat + Sắt gluconat)

Copper gluconate + Ferrous gluconate + Manganese gluconate – Relahema

Thông tin tờ hướng dẫn sử dụng của thuốc Relahema Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng của Thuốc Relahema (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Copper gluconate + Ferrous gluconate …

Copper gluconate + Ferrous gluconate + Manganese gluconate – Relahema Read More »

Nadyfer (Đồng gluconat + Mangan gluconat + Sắt gluconat)

Copper gluconate + Ferrous gluconate + Manganese gluconate – Nadyfer

Thông tin tờ hướng dẫn sử dụng của thuốc Nadyfer Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng của Thuốc Nadyfer (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Copper gluconate + Ferrous gluconate …

Copper gluconate + Ferrous gluconate + Manganese gluconate – Nadyfer Read More »

Bifehema (Đồng gluconat + Mangan gluconat + Sắt gluconat)

Copper gluconate + Ferrous gluconate + Manganese gluconate – Bifehema

Thông tin tờ hướng dẫn sử dụng của thuốc Bifehema Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng của Thuốc Bifehema (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Copper gluconate + Ferrous gluconate …

Copper gluconate + Ferrous gluconate + Manganese gluconate – Bifehema Read More »

Gucanat (Đồng gluconat + Mangan gluconat + Sắt gluconat)

Copper gluconate + Ferrous gluconate + Manganese gluconate – Gucanat

Thông tin tờ hướng dẫn sử dụng của thuốc Gucanat Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng của Thuốc Gucanat (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Copper gluconate + Ferrous gluconate …

Copper gluconate + Ferrous gluconate + Manganese gluconate – Gucanat Read More »

Hemafort (Đồng gluconat + Mangan gluconat + Sắt gluconat)

Copper gluconate + Ferrous gluconate + Manganese gluconate – Hemafort/Hemorex

Thông tin tờ hướng dẫn sử dụng của thuốc Hemafort, Hemorex Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng của Thuốc Hemafort, Hemorex (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Copper gluconate + …

Copper gluconate + Ferrous gluconate + Manganese gluconate – Hemafort/Hemorex Read More »

Ironagan (Đồng gluconat + Mangan gluconat + Sắt gluconat)

Copper gluconate + Ferrous gluconate + Manganese gluconate – Ironagan

Thông tin tờ hướng dẫn sử dụng của thuốc Ironagan Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng của Thuốc Ironagan (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Copper gluconate + Ferrous gluconate …

Copper gluconate + Ferrous gluconate + Manganese gluconate – Ironagan Read More »

Atitrime (Đồng gluconat + Mangan gluconat + Sắt gluconat)

Copper gluconate + Ferrous gluconate + Manganese gluconate – Atitrime

Thông tin tờ hướng dẫn sử dụng của thuốc Atitrime Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng của Thuốc Atitrime (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Copper gluconate + Ferrous gluconate …

Copper gluconate + Ferrous gluconate + Manganese gluconate – Atitrime Read More »

Polymina Kabi (Glucose + Multivitamin Injection)

Glucose + Multivitamin (Injection) – Polymina Kabi

Thông tin tờ hướng dẫn sử dụng của thuốc Polymina Kabi Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng của Thuốc Polymina Kabi (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Glucose/Dextrose + Multivitamin …

Glucose + Multivitamin (Injection) – Polymina Kabi Read More »

Vitaplex injection (Glucose + Multivitamin Injection)

Glucose + Multivitamin (Injection) – Vitaplex injection

Thông tin tờ hướng dẫn sử dụng của thuốc Vitaplex injection Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng của Thuốc Vitaplex injection (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Glucose/Dextrose + Multivitamin …

Glucose + Multivitamin (Injection) – Vitaplex injection Read More »

Vicomplex (Glucose + Multivitamin Injection)

Glucose + Multivitamin (Injection) – Vicomplex

Thông tin tờ hướng dẫn sử dụng của thuốc Vicomplex Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng của Thuốc Vicomplex (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Glucose/Dextrose + Multivitamin injection (Glucose …

Glucose + Multivitamin (Injection) – Vicomplex Read More »