Các chất điện giải + Macrogol (Polyethylene glycol)

Thông tin chung của thuốc kết hợp Sodium sulfate + Sodium bicarbonate + Sodium cloride + Potassium cloride + Macrogol (Polyethylene glycol) Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc kết hợp Sodium sulfate + Sodium bicarbonate + Sodium cloride + Potassium cloride + Macrogol (Polyethylene glycol) (Thông tin bao … Đọc tiếp Các chất điện giải + Macrogol (Polyethylene glycol)